Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μή δεκτών υποψηφίων για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών /Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Ανακοινώνονται οι πίνακες

α. δεκτών και

β. μη δεκτών

υποψηφίων, για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών /Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, μετά την συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Κιλκίς και την κοινοποίηση των πινάκων στο Τμήμα Γ΄Προσωπικού της ΔΙ.Δ.Ε.Κιλκίς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της με αριθμό πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ Β΄6141/3-12-2022) Υπουργικής Απόφασης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, ήτοι

από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 π.μ. έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, δηλαδή  μέσω της διαδικτυακής πύλης  https://schooldirectors.minedu.gov.gr .

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Α. Δεκτοί.pdf)Α. Δεκτοί.pdf[ ]599 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Β. Μη Δεκτοί.pdf)Β. Μη Δεκτοί.pdf[ ]556 kB

Εκτύπωση Email

Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠγ εξετάσεων Μαΐου 2022

 

Προς τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες   Εξετάσεων ΚΠγ Μαΐου 2022.

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 μπορείτε να παραλάβετε το Πιστοποιητικό σας ΚΠγ Εξετάσεων

Μαΐου 2022 από την Διεύθυνσή μας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8 π.μ. -  3 μ.μ..  Τα πιστοποιητικά παραδίδονται στους/

στις ενδιαφερομένους/ες αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε

άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Τηλέφωνο: 2341 353 330

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

καλεί

τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, με θητεία από 01-01-2023 έως 31-12-2024, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων της οικείας βαθμίδας που έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και υπηρετούν με οργανική θέση στην περιφέρεια του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το οποίο υποβάλλουν αίτηση.

Σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσότερων Διευθυντών σχολικών μονάδων, ως μέλη δύναται να ορίζονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.


Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4763/2020, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων με τον ορισμό αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών ως μελών τους, τακτικών και αναπληρωματικών, λόγω μη ανάδειξής τους ή μη ανάδειξης επαρκούς αριθμού εκπροσώπων τους μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ή μη αποδοχής του διορισμού τους ή παραίτησής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα συμβούλια συγκροτούνται μετά από αντικατάσταση εκείνων από τα αιρετά μέλη που ελλείπουν από ισάριθμους Διευθυντές σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των Διευθυντών σχολικών μονάδων, πρέπει να έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 20-12-2022 έως και την Πέμπτη 22-12-2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Εκτύπωση Email

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022 - Υποβολή αιτήσεων

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022 - Υποβολή αιτήσεων

  Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και για απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσιοποίηση των θέσεων και ειδικότερα από τις 5 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022.
  Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023

Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Α1. Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022:
Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
, αναρτούν την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, έως ώρα 12.00, στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο α) τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Α2. Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022:
Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

  • συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.
  • τοποθετούν τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς, εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
  • μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες για την έναρξη των μαθημάτων από τις οικείες σχολικές μονάδες και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).


Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία ανά κλάδο και η τοποθέτηση τους καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 109161/Δ2/08-09-2022 Υ.Α. (Β΄ 4818).


Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε., ανεξάρτητα αν αναλάβει υπηρεσία ή όχι ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.


Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε. και δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.


Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..

Δείτε περισσότερα στην συνημμένη εγκύκλιο έναρξης.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση