Ομάδες σχολικών μονάδων ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς

Ομάδα Α'
1. 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς
2. 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς
3. 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
4. Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς
5. Γυμνάσιο Ευκαρπίας
6. 1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς
7. 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς
8. Εσπερινό ΓΕ.Λ. Κιλκίς
9. 1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
10. 2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
11. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
Σχολικές Μονάδες ΕΑΕ
1. Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κιλκίς
2. ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς
Σχολικές μονάδες με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης 
1. 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
Ομάδα Β'
1. Γυμνάσιο Βαπτιστή 
2. Γυμνάσιο Χέρσου
3. Γυμνάσιο Σ.Σ. Μουριών
4. ΓΕ.Λ. Χέρσου
5. ΓΕ.Λ. Σ.Σ. Μουριών
Σχολικές μονάδες με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης 
1. Γυμνάσιο Σ.Σ. Μουριών
Ομάδα Γ'
1. Γυμνάσιο Καμπάνη 
2. Γυμνάσιο Νέου Αγιονερίου
3. Γυμνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου 
4. ΓΕ.Λ. Καμπάνη 
5. ΓΕ.Λ. Νέου Αγιονερίου
Σχολικές μονάδες με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης 
1. Γυμνάσιο Νέου Αγιονερίου
Ομάδα Δ'
1. Γυμνάσιο Πολυκάστρου
2. Γυμνάσιο Αξιούπολης 
3. Γυμνάσιο Ευρωπού
4. Γυμνάσιο Γουμένισσας
5. Γυμνάσιο Πλατανιάς 
6. ΓΕ.Λ. Πολυκάστρου 
7. ΓΕ.Λ. Αξιούπολης 
8. ΓΕ.Λ. Ευρωπού 
9. ΓΕ.Λ. Γουμένισσας
10. ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης 
Σχολικές μονάδες με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης 
1. Γυμνάσιο Πολυκάστρου
2. Γυμνάσιο Ευρωπού
3. Γυμνάσιο Γουμένισσας
4. Γυμνάσιο Πλατανιάς 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ομάδες σχολείων_2023.xls)Ομάδες σχολείων_2023.xls[ ]25 kB

Εκτύπωση Email

Χωροταξική Κατανομή Γυμνασίων 2023-2024

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ορίζονται τα Γυμνάσια εγγραφής για τους/τις απόφοιτους/-ες μαθητές/-τριες των Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε. Κιλκίς όπως περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)

Δείτε την ανακοίνωση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) καλεί τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες Δημόσιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο των Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π) να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση/πρόταση και να υποβάλουν τα σχετικά συνοδευτικά έντυπα  μέσω πληροφοριακού συστήματος (kpp-mis.cti.gr/kppmis/), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20/05/2022.

Προϋπόθεση υποβολής αίτησης/πρότασης για ένταξη στο Μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κ.Π.Π. είναι οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης να διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής τα οποία πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της συνημμένης Πρόσκλησης.

Από τη σχολική μονάδα στην οποία λειτουργούν οι αναγκαίες υποδομές μπορεί να υποβληθεί μία μόνο πρόταση (φάκελος αίτησης) δημιουργίας ενός Κ.Η.Ε. αποτελούμενου από επιμέρους αίθουσες εργαστηρίων (μία ή περισσότερες). Τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν καθεμιά εκ των αιθουσών (εφόσον προτείνεται να αξιοποιηθούν περισσότερες της μίας) κατατίθενται διακριτά εντός της εκάστοτε πρότασης. Συμπληρωματικά των απαιτούμενων τεχνολογικών υποδομών, ο προσδιορισμός του προτεινόμενου προσωπικού που θα απασχοληθεί κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκάστοτε υποβληθείσας πρότασης. 

Οι αιτήσεις/προτάσεις που θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης θα εντάσσονται σε προκαταρκτικό κατάλογο, προκειμένου ακολούθως να λάβουν οδηγίες για τη διευθέτηση του εξοπλισμού και των αναγκαίων λογισμικών που θα εξυπηρετήσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δομών για την ένταξή τους στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε. σχετικά με την επάρκεια των υποδομών εξοπλισμού τους είναι αρμοδιότητα της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.) του Κ.Π.Π. και θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους όπως αυτοί περιγράφονται στη συνημμένη Πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι η οριστική ένταξη στο Μητρώο Κ.Η.Ε. πραγματοποιείται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η εφαρμογή δοκιμών διεξαγωγής με την εποπτεία τεχνικού κλιμακίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος». 

Οι σχολικές μονάδες οι οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις, αφού επιλεγούν και πιστοποιηθούν για την καταλληλότητά τους, θα  ενταχθούν στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κ.Π.Π. που τηρείται στο Τμήμα Γ Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Στη συνέχεια, εφόσον οριστούν ως Εξεταστικά Κέντρα για τις εκάστοτε προγραμματισμένες εξετάσεις, θα αναλάβουν τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ στο πλαίσιο των εξετάσεων για την απόκτηση  του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.). Η διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κ.Π.Π. και το χρονικό διάστημα της διενέργειάς τους προκηρύσσονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Ε. 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λαμβάνεται υπόψη για την οριστική καταχώριση της αίτησης και την ανάρτηση των υπογεγραμμένων εντύπων, όπως περιγράφεται στη συνημμένη Πρόσκληση.  Δεν απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή των πρωτότυπων εντύπων, τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν στο υποψήφιο Κ.Η.Ε..

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων και έκδοσης των σχετικών εντύπων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την ομάδα υποστήριξης του έργου μέσω της επιλογής που διατίθεται στο μενού «Help Desk». Η επιλογή αυτή οδηγεί σε φόρμα υποβολής αιτήματος – ερωτήματος και παρέχει την δυνατότητα επιλογής θέματος για τεχνική υποστήριξη των ενδιαφερομένων αναφορικά με την υποβολή των στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Εκτύπωση Email

Νέα Πρωτόκολλα COVID-19.

Ανακοίνωση νέων πρωτοκόλλων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

 • Διατηρείται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και η χρήση αντισηπτικών, ο τακτικός αερισμός χώρων, ο σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών και εξοπλισμού, τα ξεχωριστά διαλείμματα κ.λπ.
 • Δεν θα διενεργούνται τακτικοί αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για προσέλευση στη σχολική μονάδα από μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).
 • Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. θα διενεργούν προληπτικά 1 ράπιντ τεστ την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη. (Ειδικά, για την προσέλευση την ερχόμενη εβδομάδα, το πρώτο τεστ θα διενεργείται έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022.)

Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εντός σχολικού πλαισίου:

 • Οι εμβολιασμένοι και μη μαθητές και εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. διενεργούν 2 σελφ τεστ (ημέρες 0-1 και 4) δωρεάν (θα διατίθενται από τα σχολεία) και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.

Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εκτός σχολικού πλαισίου:

 • Οι εμβολιασμένοι μαθητές επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο, διενεργούν σελφ τεστ την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.
 • Οι μη εμβολιασμένοι μαθητές τίθενται σε καραντίνα και διενεργούν σελφ τεστ την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη προκειμένου να επιστρέψουν στο σχολείο. Μετά την 5η ημέρα, εφόσον το τεστ είναι αρνητικό και επιστρέψουν στο σχολείο, χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.
 • Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο, διενεργούν ράπιντ τεστ την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.
 • Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. τίθενται σε καραντίνα και διενεργούν ράπιντ τεστ την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη προκειμένου να επιστρέψουν στο σχολείο. Μετά την 5η ημέρα, εφόσον το τεστ είναι αρνητικό και επιστρέψουν στο σχολείο, χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στην τάξη, ισχύει ό,τι και στο γενικό πληθυσμό, για εμβολιασμένους και μη μαθητές και εκπαιδευτικούς:

 • Παραμονή του κρούσματος σε απομόνωση επί 5 ημέρες τουλάχιστον, με ημέρα λήψης του θετικού τεστ να θεωρείται ως ημέρα 0.
 • Μετά την πάροδο 5 ημερών απομόνωσης και εφόσον (α) έχει υποχωρήσει πλήρως ο πυρετός για ένα 24ωρο χωρίς χρήση αντιπυρετικών και (β) δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα ή τα συμπτώματα βελτιώνονται, διακόπτεται η απομόνωση.
 • Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται, παρατείνεται η απομόνωση.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.

Πλέον, οι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. δεν κάνουν δήλωση Edupass σε εβδομαδιαία τακτική βάση, παρά μόνο εφόσον προκύψει σχετική υποχρέωση, π.χ. σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα.

Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. συνεχίζουν να κάνουν δήλωση Edupass σε εβδομαδιαία βάση για τον τακτικό εργαστηριακό τους έλεγχο 1 φορά την εβδομάδα και, παράλληλα, υποχρεούνται να κάνουν δήλωση για τους διαγνωστικούς ελέγχους που διενεργούν ως στενές επαφές κρούσματος εντός και εκτός σχολικού πλαισίου.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας στις σχολικές μονάδες.

Αντιμετώπιση στενών επαφών εργαστηριακά επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

Α. Σχολικές επαφές
1. Συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες
2. Υποβάλλονται σε συστηματικά τεστ

 

 Πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:

Παρέχεται 1 ST, επιπλέον των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων ST. Συνολικά διενεργούνται 3 ST σε διάστημα 5 από την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Ειδικότερα, τις ημέρες 0-1, 3 και 5, μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.


 Ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:


Παρέχονται 2 RT και 1 ST, επιπλέον των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων ST των μαθητών και RT των εκπαιδευτικών/λοιπού προσωπικού.
Συνολικά διενεργούνται καθημερινά τεστ σε διάστημα 5 από την τελευταία επαφή με κρούσμα, ως εξής:


Μαθητές/τριες: τις ημέρες 0-1 και 5: RT και τις ημέρες 2,3 και 4: ST
Εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: τις ημέρες 0-1, 2, 4 και 5: RT και την ημέρα 3: ST Β.

Β. Ενδοοικογενειακές επαφές
Πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και μέλη του προσωπικού που είναι εμβολιασμένα και με την ενισχυτική δόση ή έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου τους τελευταίους 6 μήνες ή έχουν λάβει μία δόση εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες ή έχουν ιστορικό νόσησης το τελευταίο 3μηνο: 
Συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες και υποβάλλονται σε τεστ

Μαθητές/τριες:
Παρέχεται 1 ST, επιπλέον των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων ST.
Συνολικά διενεργούνται 3 ST σε διάστημα 5 από την τελευταία επαφή με το κρούσμα.
Ειδικότερα, τις ημέρες 0-1, 3 και 5, μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.

Εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: υποβάλλονται σε RT ή PCR την 5η ημέρα μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.

Ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και μέλη του προσωπικού που είναι ανεμβολίαστα ή έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου σε διάστημα άνω των 6 μηνών χωρίς ενισχυτική δόση ή έχουν λάβει μία δόση εμβολίου J&J σε διάστημα άνω των 2 μηνών, χωρίς ενισχυτική δόση ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 3μηνο:


 Καραντίνα για 5 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα
 Επιστροφή στο σχολείο με αρνητικό αποτέλεσμα σε ST οι μαθητές/τριες

και

RT ή PCR οι εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό που διενεργείται την 5η ημέρα από την τελευταία επαφή με του κρούσμα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί.


Σημείωση: Για την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας, έως την ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα.

Δείτε και τον Συνοπτικό επικαιροποιημένο οδηγό του ΕΟΔΥ.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση