Προκήρυξη 10 θέσεων εποχικού προσωπικού σύμφωνα με την 17720/08-09-2023 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών οχημάτων) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 17720/08-09-2023 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ: 977Ν46ΝΚΠΔ-ΗΓ1), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.A., που εδρεύουν στους νομούς Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών για το διδακτικό έτος 2023-2024, από την υπογραφή της σύμβασης έως δέκα (10) μήνες και όχι πέραν της 30/06/2024.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και σχετικές οδηγίες θα ανακοινωθούν με νεότερο δελτίο τύπου στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας https://kmaked.pde.sch.gr .

01. 04-10-2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟΧ 1-2023

02. 17720_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2023 ΠΔΕΚΜ_977Ν46ΝΚΠΔ-ΗΓ1

03. 19769_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ1-2023 ΠΔΕΚΜ_Ψ4Ν346ΝΚΠΔ-Α4Γ

04. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10-06-2021

Εκτύπωση Email

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών, ανανεώσεων εγγραφών και μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2023

Α. Κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ

Β. Εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

Εκτύπωση Email

Ομάδες σχολικών μονάδων ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς

Ομάδα Α'
1. 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς
2. 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς
3. 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
4. Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς
5. Γυμνάσιο Ευκαρπίας
6. 1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς
7. 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς
8. Εσπερινό ΓΕ.Λ. Κιλκίς
9. 1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
10. 2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
11. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
Σχολικές Μονάδες ΕΑΕ
1. Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κιλκίς
2. ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς
Σχολικές μονάδες με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης 
1. 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
Ομάδα Β'
1. Γυμνάσιο Βαπτιστή 
2. Γυμνάσιο Χέρσου
3. Γυμνάσιο Σ.Σ. Μουριών
4. ΓΕ.Λ. Χέρσου
5. ΓΕ.Λ. Σ.Σ. Μουριών
Σχολικές μονάδες με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης 
1. Γυμνάσιο Σ.Σ. Μουριών
Ομάδα Γ'
1. Γυμνάσιο Καμπάνη 
2. Γυμνάσιο Νέου Αγιονερίου
3. Γυμνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου 
4. ΓΕ.Λ. Καμπάνη 
5. ΓΕ.Λ. Νέου Αγιονερίου
Σχολικές μονάδες με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης 
1. Γυμνάσιο Νέου Αγιονερίου
Ομάδα Δ'
1. Γυμνάσιο Πολυκάστρου
2. Γυμνάσιο Αξιούπολης 
3. Γυμνάσιο Ευρωπού
4. Γυμνάσιο Γουμένισσας
5. Γυμνάσιο Πλατανιάς 
6. ΓΕ.Λ. Πολυκάστρου 
7. ΓΕ.Λ. Αξιούπολης 
8. ΓΕ.Λ. Ευρωπού 
9. ΓΕ.Λ. Γουμένισσας
10. ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης 
Σχολικές μονάδες με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης 
1. Γυμνάσιο Πολυκάστρου
2. Γυμνάσιο Ευρωπού
3. Γυμνάσιο Γουμένισσας
4. Γυμνάσιο Πλατανιάς 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ομάδες σχολείων_2023.xls)Ομάδες σχολείων_2023.xls[ ]25 kB

Εκτύπωση Email

Χωροταξική Κατανομή Γυμνασίων 2023-2024

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ορίζονται τα Γυμνάσια εγγραφής για τους/τις απόφοιτους/-ες μαθητές/-τριες των Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε. Κιλκίς όπως περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)

Δείτε την ανακοίνωση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) καλεί τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες Δημόσιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο των Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π) να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση/πρόταση και να υποβάλουν τα σχετικά συνοδευτικά έντυπα  μέσω πληροφοριακού συστήματος (kpp-mis.cti.gr/kppmis/), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20/05/2022.

Προϋπόθεση υποβολής αίτησης/πρότασης για ένταξη στο Μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κ.Π.Π. είναι οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης να διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής τα οποία πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της συνημμένης Πρόσκλησης.

Από τη σχολική μονάδα στην οποία λειτουργούν οι αναγκαίες υποδομές μπορεί να υποβληθεί μία μόνο πρόταση (φάκελος αίτησης) δημιουργίας ενός Κ.Η.Ε. αποτελούμενου από επιμέρους αίθουσες εργαστηρίων (μία ή περισσότερες). Τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν καθεμιά εκ των αιθουσών (εφόσον προτείνεται να αξιοποιηθούν περισσότερες της μίας) κατατίθενται διακριτά εντός της εκάστοτε πρότασης. Συμπληρωματικά των απαιτούμενων τεχνολογικών υποδομών, ο προσδιορισμός του προτεινόμενου προσωπικού που θα απασχοληθεί κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκάστοτε υποβληθείσας πρότασης. 

Οι αιτήσεις/προτάσεις που θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης θα εντάσσονται σε προκαταρκτικό κατάλογο, προκειμένου ακολούθως να λάβουν οδηγίες για τη διευθέτηση του εξοπλισμού και των αναγκαίων λογισμικών που θα εξυπηρετήσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δομών για την ένταξή τους στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε. σχετικά με την επάρκεια των υποδομών εξοπλισμού τους είναι αρμοδιότητα της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.) του Κ.Π.Π. και θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους όπως αυτοί περιγράφονται στη συνημμένη Πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι η οριστική ένταξη στο Μητρώο Κ.Η.Ε. πραγματοποιείται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η εφαρμογή δοκιμών διεξαγωγής με την εποπτεία τεχνικού κλιμακίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος». 

Οι σχολικές μονάδες οι οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις, αφού επιλεγούν και πιστοποιηθούν για την καταλληλότητά τους, θα  ενταχθούν στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κ.Π.Π. που τηρείται στο Τμήμα Γ Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Στη συνέχεια, εφόσον οριστούν ως Εξεταστικά Κέντρα για τις εκάστοτε προγραμματισμένες εξετάσεις, θα αναλάβουν τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ στο πλαίσιο των εξετάσεων για την απόκτηση  του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.). Η διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κ.Π.Π. και το χρονικό διάστημα της διενέργειάς τους προκηρύσσονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Ε. 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λαμβάνεται υπόψη για την οριστική καταχώριση της αίτησης και την ανάρτηση των υπογεγραμμένων εντύπων, όπως περιγράφεται στη συνημμένη Πρόσκληση.  Δεν απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή των πρωτότυπων εντύπων, τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν στο υποψήφιο Κ.Η.Ε..

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων και έκδοσης των σχετικών εντύπων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την ομάδα υποστήριξης του έργου μέσω της επιλογής που διατίθεται στο μενού «Help Desk». Η επιλογή αυτή οδηγεί σε φόρμα υποβολής αιτήματος – ερωτήματος και παρέχει την δυνατότητα επιλογής θέματος για τεχνική υποστήριξη των ενδιαφερομένων αναφορικά με την υποβολή των στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση