Ενημέρωση και δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών /αναπληρωτριών .

Ανακοινώνουμε τα δικαιολογητικά και τα υποδείγματα των αιτήσεων, της υπεύθυνης δήλωσης που θα καταθέσουν οι αναπληρωτές /αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί κατά την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο Διευθυντή /Διευθύντρια της σχολικής μονάδας στην οποία θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και θα ανακοινωθεί αύριο αργά το απόγευμα.

Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν για τις ανάγκες της Γενικής Παιδείας, θα συμπληρώσουν τα αρχεία με κατάληξη _Π.Δ.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. και ΠΕ25 που προσλήφθηκαν για τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής , θα συμπληρώσουν τα αρχεία με κατάληξη _Ε.Σ.Π.Α.

Παρακαλούμε πολύ, για την ορθή συμπλήρωση και την έγκαιρη κατάθεση στις σχολικές μονάδες των δικαιολογητικών που αναφέρονται προκειμένου να διαβιβαστούν στη Διεύθυνση το συντομότερο.

Για τη συμπλήρωση του απογραφικού Δελτίου, θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας μας .

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση για τους υποψηφίους μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) .

Σας ενημερώνουμε ότι η προσθεσμία υποβολής των αιτήσεων "Αναπληρωτή ΕΕΠ - ΕΒΠ" παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 23-08-2021.

 

 

Αναδημοσίευση απο την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκύκλιος-πρόσκληση για τους υποψηφίους μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) (υπ’ αριθμόν 100505/Ε4/13-8-2021 ΑΔΑ:6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές το διδακτικό έτος 2021-2022.

 Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από σήμερα Παρασκευή, 13/8/2021 έως και την Παρασκευή 20/8/2021.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εγγεγραμμένους:

α) στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1 ́ των κλάδων ΠΕ21- Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22- Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25- Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28- Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-ΕργασιοθεραπευτώνΕργοθεραπευτών, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ31-Εξειδικευμένου της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ και

 β) στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2 ́ του κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 που επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2021-2022 ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση καθώς και στη Γενική, την Επαγγελματική και την Εκκλησιαστική εκπαίδευση, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/).

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται, επίσης, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να προσληφθούν στις ίδιες ως άνω επιλογές, αν παραστεί λειτουργική ανάγκη εξαιτίας του κορωνοϊού COVID-19, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων


Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 63 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)»,
καλεί τους εγγεγραμμένους στους :


(α) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Γ΄1588/2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1752/2021, Γ΄ 1653/2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ 1755/2021, και Γ΄ 1694/2021, και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως από την Ανεξάρτητη Αρχή στο ΥΠΑΙΘ),
(β) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ΄ 937/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1170/2020 & Γ΄ 890/2021,Γ΄ 908/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1171/2020 και Γ΄ 522/2020, και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως από την Ανεξάρτητη Αρχή στο ΥΠΑΙΘ),
να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/ και μειωμένου ωραρίου ή/ και ως ωρομισθίων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2021 -2022.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται, επίσης, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να προσληφθούν στις ίδιες ως άνω δηλωθείσες περιοχές, αν παραστεί λειτουργική ανάγκη λόγω του κορωνοϊού COVID-19, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανάγονται σε λόγους συναφείς με τον κορωνοϊό COVID-19 (άρθρο 111 ν. 4821/2021).
Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 13/8 έως και την Παρασκευή 20/8/2021, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr).

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών _Προσλήψεις 05 Μαρτίου 2021.

Αναρτώνται οι αποφάσεις τοποθέτησης

των  δύο αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 

1.  με τη  με αριθμό πρωτ. 26063/E1/05-03-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΜΨ46ΜΤΛΗ-62Φ) Υ.Α.  « Πρόσληψη 34 εκπαιδευτικών, κλάδων Β/θμιας Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2020-2021

και

2. με αρ. πρωτ. 26062/Ε1/05-03-2021(ΑΔΑ: 6ΝΨΔ46ΜΤΛΗ-0ΡΗ)  «Πρόσληψη 412 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση,  για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις ημερομηνίες  ανάληψης υπηρεσίας.

Εκτύπωση Email

Ενημέρωση και δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των πινάκων με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το Υ.ΠΑΙ.Θ. , με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021 ,

ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και  θα προσληφθούν με Υ.Α. στη Διεύθυνσή μας , ότι αμέσως εκδόθηκε η σχετική Υ.Α. πρόσληψης και η απόφαση τοποθέτησης σε σχολική μονάδα από το  Διευθυντή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Επομένως όπως αναφέρεται και στο σχετικό συνημμένο αρχείο της με αρ.πρωτ. 449/10-02-2021 (ΑΔΑ:60ΛΩ46ΜΤΛΗ-Κ2Α) Διευθυντή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Κιλκίς

καθορίζουμε την σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησης,  τοποθετούμε  και διαθέτουμε  τις εκπαιδευτικούς  οι οποίες  προσλήφθηκαν  σύμφωνα με την  με αρ. πρωτ. 16222/Ε1/10-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΓ346ΜΤΛΗ-Υ59) Υπουργική Απόφαση για χρονικό διάστημα  μέχρι τρείς μήνες από την ημερομηνία ανάληψης, εκτός και αν συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 4722/2020 (Α΄ 177), περί δυνατότητας ισόχρονης ανανέωσής της συναφθείσας σύμβασης στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, ως εξής:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Κλάδος

Σχέση εργασίας

Σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας /Προσωρινή Τοποθέτηση

Σχολική Μονάδα Διάθεσης_ Ώρες και Ημέρες

Σχολική Μονάδα Διάθεσης_ Ώρες και Ημέρες

1

Δεληπάλα

Δάφνη

ΠΕ78

ΑΠΩ

1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς (16 ώρες)

1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς  4 ώρες /2 ημέρες

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς  3 ώρες /1 ημέρα

2

Ευθυμιάδου

Ευγενία

ΠΕ88.01

ΑΠΩ

2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς  (12 ώρες )

 ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης 8 ώρες /2 ημέρες

1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς  2ώρες /1 ημέρα

Οι προσλαμβανόμενες θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης ,  από την Πέμπτη  11/02/2021 έως και την Παρασκευή  12/02/2021.

Αναρτώνται  τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας .

Το απογραφικό δελτίο θα αποσταλεί οπωσδήποτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου  2021.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση , παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2341353322 και  2341353325.

Θα ακολουθήσει επικαιροποίηση της ανακοίνωσης αμέσως μόλις εκδοθεί η Υ.Α. πρόσληψης.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση