Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών /αναπληρωτριών , οι οποίοι / οποίες προσλήφθηκαν βάσει ειδικής προκήρυξης.

Οι εκπαιδευτικοί, αμέσως μετά την δήλωση της ανάληψης υπηρεσίας στο  ενιαίο πληροφοριακό σύστημα μηχανογραφικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων myschool, οφείλουν να αποδεχτούν την σύμβασή τους ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης  https://anaplirotes.gov.gr/

 

Δείτε τις αποφάσεις, τοποθέτησης εκπαιδευτικών,  της Διευθύντριας Δ.Ε. Κιλκίς :

53_Τοποθέτηση ΠΕ87.02-ΠΕ25 _Εξειδικευμένη_9ΜΓΡ46ΝΚΠΔ-6ΗΞ

71_Τοποθέτηση_αναπληρωτή_ ΕΑΕ_ Π.Δ.Ε_Ε3ΒΔ46ΝΚΠΔ-ΛΩΓ

86_Τοποθέτηση αναπληρωτών ΔΥΕΠ_ΕΘΝΠ46ΝΚΠΔ-ΤΙΛ

87_Τοποθέτηση_αναπληρωτών ΑΜΩ_Π.Δ.Ε_6ΔΙΧ46ΝΚΠΔ-ΔΥΛ

Εκτύπωση Email

Προσλήψεις 521 εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, βάσει Ειδικής Προκήρυξης.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει της αριθμ. 146661/Ε1/20-12-2023 (ΑΔΑ: 69ΕΣ46ΝΚΠΔ-ΟΒΠ) Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]:

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 60 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 213 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 9 έως και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους.

3. Προσλήψεις Ββάθμιας ΕΑΕ_Ειδικής Αγωγής εδώ 

4. Προσλήψεις Ββάθμιας Γενικής Αγωγής εδώ 

 

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στην Δ.Ε. Κιλκίς, έχουν λάβει ενημερωτικό μήνυμα με τα δικαιολογητικά πρόσληψης στην προσωπική ηλεκτρονική τους διεύθυνση όπως αυτή έχει δηλωθεί από τους ίδιους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΑΜΩ_Ενισχυτική Διδασκαλία

Σε συνέχεια της από 21 Δεκεμβρίου 2023 ανακοίνωσης της Δ.Ε. Κιλκίς, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής πρόσληψης και αποστολής δήλωσης τοποθέτησης απο τους/τις αναπληρωτές/αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς ΑΜΩ για την Ενισχυτική Διδασκαλία  διδακτικού έτους 2023-2024, σε εφαρμογή της με αριθμό πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024» του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., 

ανακοινώνεται ο πίνακας με τις τοποθετήσεις αναπληρωτών/αναπληρωτριών εκπαιδευτικών ΑΜΩ.

Εκτύπωση Email

Προσλήψεις 252 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30 για το διδακτικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 252 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπ/κοι ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής και ΤΕ01.30-Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 35

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 180

Σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) → 10

Σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης → 27

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 9 έως και την Τετάρτη 10  Ιανουαρίου 2024.

Οι πίνακες ΕΔΩ 

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης _Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024

Αναρτώνται, σε εφαρμογή της με αριθμό πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024» του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

  • οι πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων/ ουσών (επισημαίνονται τα ονόματα των αρχικά επιλεγέντων/εισών με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2023_24)
  • ο πίνακας όπου  αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε. 

Επίσης αναρτάται και υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε., η οποία θα αποσταλεί και στις προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπαιδευτικών που έχουν επιλεχθεί.

 

Το χρονοδιάγραμμα που αφορά στην πρόσληψη αναπληρωτών ΑΜΩ και στην έναρξη μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., έχει ως εξής:


Α2. Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023:
Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης τοποθετούν τους/τις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την πρόσληψή τους, με βάση την σειρά κατάταξης αυτών στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε. και αναρτούν τις τοποθετήσεις στην ιστοσελίδα τους


Α3. Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024:
Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης


Συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.
Εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης των εκπαιδευτικών και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
Μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες από τις οικείες σχολικές μονάδες για την έναρξη των μαθημάτων, την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

 

22/12/2023_Ορθή επανάληψη κατανομής στον κλάδο ΠΕ02

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση