Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-2022.

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-2022 να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν με αποκλειστική προθεσμία υποβολής από 18 /06 /2021 έως 25 /06/2021.


Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν ειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει.

 

Διαβάστε περισσότερα στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. 71867/Γ4/ 17-6-2021, ΑΔΑ: ΩΥΧ846ΜΤΛΗ-ΠΦΤ

Εκτύπωση Email

Αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΚ

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του α’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021 στην ιστοσελίδα του: www.apografi.gov.gr.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται έως και 22/06/2021.


Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να λάβουν γνώση του Ν.4440/2016 όπως ισχύει,

καθώς και των πιο πρόσφατων εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.apografi.gov.gr επιλέγοντας στη συνέχεια Κινητικότητα / Θεσμικό πλαίσιο.

 

Διαβάστε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» .

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,προτίθεται να υλοποιήσει

εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των

Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων».

Η επιμόρφωση αυτή αφορά σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και  Δευτεροβάθμιας

(Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 θα έχει συνολική διάρκεια που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ώρες,

οι οποίες κατανέμονται ως εξής:


α.δέκα (10) ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη παρακολούθηση βιντεομαθημάτων σε χρόνο που επιλέγει ο κάθε επιμορφούμενος.
β. δέκα (10) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως μελέτη επιμορφωτικού υλικού σε χρόνο που επιλέγει ο κάθε επιμορφούμενος.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,απευθύνει
πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής
στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση σε μόνιμους και αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικούς
Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης
για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της

Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων»με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5092064.

Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του

ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) από την Δευτέρα 31-05-2021 ώρα 13:00.

Δείτε περισσότερα στην συνημμένη πρόσκληση του ΙΕΠ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΙΕΠ_6ΤΥ1ΟΞΛΔ-ΣΒΗ.pdf)ΙΕΠ_6ΤΥ1ΟΞΛΔ-ΣΒΗ.pdf[ ]907 kB

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 04.01, ΠΕ 03, ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.)

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Φυσικών (ΠΕ 04.01), Μαθηματικών (ΠΕ 03), Νομικών Επιστημών (ΠΕ 78) Οικονομολόγων (ΠΕ 80), Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων –Τοπογράφων (ΠΕ 81), Μηχανολόγων (ΠΕ82), Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83), Ηλεκτρονικών (ΠΕ 84), Μηχανολόγων (ΤΕ 02.02) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. να υποβάλουν αίτηση από 27-5-2021 έως και 3-6-2021.


Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

Δείτε περισσότερα στη συνημμένη πρόσκληση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΥΩ046ΜΤΛΗ-ΠΑΑ.pdf)6ΥΩ046ΜΤΛΗ-ΠΑΑ.pdf[ ]309 kB

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση για απόσπαση, εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86).

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ)

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ (συνολικά έως 20 θέσεις), σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (έως 4 θέσεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση) με καθήκοντα την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής σε συνεργασία με τις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις, να υποβάλουν αίτηση από 26/5/2021 έως και 2/6/2021.

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

Αναζήτηση