Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Υποδείγματα και Δικαιολογητικά / Πληροφορίες για την υποβολή τους

Σε συνέχεια της από 20 Μαρτίου 2020  σχετικής ανακοίνωσης μας  επισημαίνουμε και ενημερώνουμε ότι:

Από 1η  έως 10η  Απριλίου 2020  υποβάλλεται από τους  ενδιαφερόμενους  εκπαιδευτικούς  αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. 

Η αίτηση παραίτησης υπάρχει δυνατότητα να ανακληθεί σε χρονικό διάστημα που ορίζεται στον ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της.

Σας παραθέτουμε σχετικά υποδείγματα αίτησης και αίτησης ανάκλησης της παραίτησης καθώς και ενημερωτικό αρχείο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται .

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται η αποστολή τους στη δεδομένη χρονική στιγμή.

Με δεδομένο - κατά τον παρόντα χρόνο - τον τρόπο λειτουργίας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  παρακαλούμε για την αποστολή της αίτησης με έναν από τους  παρακάτω αναφερόμενους τρόπους:

  • μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   , στο θέμα να αναγράφεται  "Αίτηση παραίτησης/..................(ονοματεπώνυμο)" /ο αριθμός πρωτοκόλλου θα  αποστέλλεται  στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση με αυτή από την οποία αποστέλλεται  η αίτηση παραίτησης.
  • χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax), αποστολή στον αριθμό 2341 3 53326   / αμέσως μετά επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση προκειμένου να επιβεβαιώνεται η λήψη του και να ενημερώνεστε για τον αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου της αίτησης .

Εκτύπωση Email

Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016), ορίζεται ότι:


«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».
Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την πρώτη (1η ) έως και τη δεκάτη (10η ) Απριλίου.


Κατά το παρόν έτος ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης είναι η 1η Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή.


Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.Α’).

 

Η σχετική εγκύκλιος

Εκτύπωση Email

06-03-20 Υπενθύμιση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ86 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ.  υπενθυμίζεται:

06-03-20 Υπενθύμιση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ86 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθμ 30239/Δ2/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο) απόφαση της Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη (επισυνάπτεται) καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp  από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.  

Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί, καθώς και εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει ανακληθεί.

 Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα Υποστήριξης.

Η απόφαση σε μορφή pdf

Ο σχετικός πίνακας ορισμού τμημάτων για τη ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς .

Εκτύπωση Email

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων των 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

 

 

Κατόπιν του από 26-2-2020 δελτίου τύπου του Α.Σ.Ε.Π., με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019»,

η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

για τους υποψηφίους της 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π.,  παρατείνεται έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

για τους υποψηφίους των 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.,  παρατείνεται έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.

Η σχετική εγκύκλιος

Εκτύπωση Email

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της προκήρυξης 2ΓΕ/2019

  Από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνεται ότι

κατόπιν του από 20-2-2020 δελτίου τύπου του Α.Σ.Ε.Π., με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019», σύμφωνα με το οποίο, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., παρατείνεται μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, κατά την ανωτέρω σχετική πρόσκληση, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Η σχετική ενημέρωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στον παρακάτω σύνδεσμο:

20200220 Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών ΩΣΡΣ46ΜΤΛΗ-Σ27

 

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

Αναζήτηση