Τελικοί πίνακες δεκτών – μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της περιοχής ευθύνης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Ανακοινώνονται, σήμερα 25 Ιανουαρίου 2023 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι τελικοί  πίνακες δεκτών – μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών  Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της περιοχής ευθύνης  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Εκτύπωση Email

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης και ενημέρωση για τα δικαιολογητικά

Αναρτώνται πληροφορίες προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας μας, για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί και αφορά στη  λύση υπαλληλικής σχέσης, , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/17-02-2021), της με αριθμό πρωτ. 19014/Ε3/1802/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) εγκυκλίου Υ.ΠΑΙ.Θ. και της με αρ.πρωτ. 7297/Ε3/23-01-2023 (ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ) εγκυκλίου Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την συνταξιοδότηση, σε χρόνο μεταγενέστερο και μέχρι 10 Αυγούστου 2023 (για τους/τις εκπαιδευτικούς  οι οποίοι/ες αποχωρούν αυτοδίκαια , έως και 30/06/2023)

Χρόνος υποβολής αίτησης παραίτησης :

     Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.4777/2021,  η παρ. 2 του άρθ. 4 του Ν.3687/2008 (Α΄ 159) τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες και ισχύει ως εξής:

«Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας ύστερα από γνώμη των ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ, για εξαιρετικούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου.».

Επισήμανση 1η  :

 Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, για το (τρέχον) σχολικό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση  στις 31-8-2023.

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί στις 2-2-2023 μπορεί να ανακληθεί ως και τις 2-3-2023.

      Για τις αυτοδίκαιες λύσεις υπαλληλικής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-02-2016) που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ως ημέρα γέννησης νοείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Ειδικά, οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (30/6) οπότε και επέρχεται η αυτοδίκαιη λύση αφού έχουν ήδη συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος ηλικίας μέχρι τον Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Παράδειγμα: εκπαιδευτικός με ημερομηνία γέννησης εντός του έτους 1955 συμπληρώνει σε κάθε περίπτωση το 67ο έτος της ηλικίας του μέχρι 31/12/2022. Επομένως απολύεται αυτοδίκαια 30/6/2023 (λήξη διδακτικού έτους).

Επισήμανση 2η :

σύμφωνα με τις με αριθ. πρωτ. στην αριθ. 41410/Ε3/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4)  και 7297/Ε3/23-01-2023 (ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., ισχύει και για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής ηλεκτρονικά με Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας από Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 έως και Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023.

  Γενικές οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης (Υ.Δ.) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Η ταυτοποίηση διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

  Για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης ο/η εκπαιδευτικός  θα πρέπει να επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο». Κατά τη συμπλήρωση του πεδίου του εγγράφου «κείμενο» ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναγράψει (αντιγραφή και επικόλληση) το κείμενο που θα βρει στο υπόδειγμα της αίτησης παραίτησης που σας αποστέλλουμε συνημμένη και κατόπιν να συμπληρώσει τον αποδέκτη της Υπεύθυνης Δήλωσης αίτησης παραίτησης, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, στην οποία ανήκει οργανικά.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης /αίτησης παραίτησης , ο/η εκπαιδευτικός  θα πρέπει να την αποστείλει ηλεκτρονικά εντός της αποκλειστικής προθεσμίας από Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 έως και Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

  Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί επιλέξουν την υποβολή αίτησης παραίτησης  με  αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, αναφέρουμε τη διεύθυνσή μας : Ανδρέα Παπανδρέου 3 Τ.Κ. 61100 Κιλκίς /2ος όροφος.

Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ

 

Εκτύπωση Email

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

ΙΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης των υπόχρεων/δικαιούχων της με αρ. πρωτ. 29860/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ) Πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2022-2023 έως και την Δευτέρα 23-01-2023 στις 15:00 στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με MIS 5070654.


Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης υποχρεούνται/δικαιούνται να παρακολουθήσουν:
Α. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν από 01-01-2020 μέχρι 30-06-2022.
Β. Όσοι διορίστηκαν με Υπουργική ή δικαστική απόφαση μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102) ήτοι μετά τις 12 Ιουνίου 2018 και
Γ. Όσοι διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 και εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.


Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:
i. Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
ii. Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio → Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία»)
iii. Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης → Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μαζί με την αίτηση) → Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.


Προσοχή: Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη συμμετοχή στο πρόγραμμα.


Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης και το πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης με νεότερη ενημέρωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Εκτύπωση Email

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α ́ 136)

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων

καλεί


τους/τις μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α ́136) και τους όρους της υπό στοιχεία 128677/Θ2/19-10-2022 (Β ́5464) υπουργικής απόφασης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία τεσσάρων (4) ετών, μέχρι 31 Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, οκτώ (8) θέσεων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π.:
https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/


Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 16/1/2023 και ώρα 08:00 έως την 3/2/2023 έως τις 16:00.


Η αίτηση κάθε υποψήφιου/ας συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή.

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Οι υποψήφιοι/ες για πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας σε Εκκλησιαστικά Σχολεία υποβάλλουν την αίτησή τους, με σειρά προτίμησης, σε μέχρι τρία (03) συνολικά Εκκλησιαστικά Σχολεία.

 

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικών μελών της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει, σε Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Διευθύνσεων Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

   Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους/τις εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον επιθυμούν να οριστούν σε θέσεις της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των παρακάτω Διευθύνσεων Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας:


Δυτικής Θεσσαλονίκης: αναπληρωματικό μέλος της περ α)

Ημαθίας: αναπληρωματικό μέλος της περ α)

Κιλκίς: αναπληρωματικό μέλος της περ α)

Πιερίας: τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της περ α)

Σερρών: αναπληρωματικό μέλος της περ α)


Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υπηρετούν με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Δ.Ε. που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και να έχουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021.


Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, ως μέλος επιλέγεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, επιλέγεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.


Επισημαίνεται ότι εκπαιδευτικοί που είναι οι ίδιοι/ες υποψήφιοι/ες ή συντρέχουν στο πρόσωπό τους άλλα κωλύματα σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έως και τη Δευτέρα 16-01-2023, ώρα 10:00 π.μ..

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

Αναζήτηση