Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Μοριοδότησης για την διαδικασία επιλογής Διευθυντή/Διευθύντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς και Προγραμματισμού_πρόσκλησης υποψηφίων σε συνέντευξη.

   Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα όπως ανακοινώθηκε την 6η Σεπτεμβρίου 2023 και μετά την κοινοποίηση από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Ε. Κιλκίς,  ανακοινώνεται από το Τμήμα Γ΄Προσωπικού της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας  των υποψηφίων για επιλογή σε θέση Διευθυντή/Διευθύντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς, Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς,  (ο οποίος δεν αναμορφώθηκε με δεδομένο ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση), όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά.

  Από το Τοπικό Συμβούλιο ανακοινώνεται η πρόσκληση σε συνέντευξη και ο προγραμματισμός των συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντριών , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 «Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη» της με  αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022(ΦΕΚ Β΄ 6141/3-12-2022) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.»

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα για την επιλογή των Διευθυντή / Διευθύντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Από το Τμήμα Γ΄Προσωπικού της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, μετά την κοινοποίηση από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Ε. Κιλκίς, ανακοινώνεται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας  των υποψηφίων για επιλογή σε θέσεις Διευθυντή/ Διευθύντριας Εν.Ε.Ε.Γυ.Λ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς,  όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του Ν. 4823/2021 (Α΄136).
Οι υποψήφιες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.361.22 /6/ 149788 / Ε3/2-12-2022 (Β ́6141) Υπουργικής Απόφασης, ένσταση κατά του ως άνω πίνακα.

 Η ένσταση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, ήτοι από την Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2023  έως και την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική Διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η έγγραφη ένσταση, προκειμένου να πιστοποιείται ο/η ενιστάμενος/ενιστάμενη υποψήφιος /υποψήφια, θα πρέπει να  βεβαιώνεται ψηφιακά αποκλειστικά μέσω gov.gr 

Εκτύπωση Email

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνεται ο πίνακας με  τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στην σχολική μονάδα που αναφέρεται στην σχετική στήλη (σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας / ΝΑΙ) .

Μετά την αναφορά  ανάληψης υπηρεσίας στο myschool,  οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποδεχτούν ψηφιακή σύμβαση μέσω του 

anaplirotes.gov.gr. Θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59  της ημέρας που θα αναλάβουν υπηρεσίας.

 

Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνουμε ότι αν υπάρξουν λόγοι που θα καταστήσουν επιβεβλημένη  την τροποποίηση των τοποθετήσεων, όπως ανακοινώνονται, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, αυτές θα τροποποιηθούν.

Εκτύπωση Email

Προσλήψεις αναπληρωτών/αναπληρωτριών μελών Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. Α ' Φάση

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τα ονοματεπώνυμα και την σειρά κατάταξης των αναπληρωτών αναπληρωτριών μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που προσλήφθηκαν για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Ε. Κιλκίς

Τα δικαιολογητικά πρόσληψης που απαιτείται να προσκομίσουν κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας στην σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν καθώς και για τα υποδείγματα των αιτήσεων που θα υποβάλουν προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., θα ανακοινωθούν αύριο.

Το απογραφικό δελτίο, κρίνεται απαραίτητο να συμπληρωθεί από  τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και να αποσταλεί μέχρι την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ., με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το πρωτότυπο απογραφικό δελτίο θα υποβληθεί , μαζί με όλα τα απαιτούμενα, στον / στην Διευθυντή / Διευθύντρια της σχολικής μονάδας τοποθέτησης, κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας , προκειμένου να διαβιβαστεί άμεσα στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς/ Τμήμα Γ΄Προσωπικού.

Η Υπουργική απόφαση πρόσληψης θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023.

Η απόφαση τοποθέτησης της Διευθύντριας Δ.Ε. Κιλκίς, θα δημοσιευθεί μετά την λήξη της προθεσμίας δήλωσης σχολικών μονάδων από τους /τις εκπαιδευτικούς, στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που δεν προτίθενται να αποδεχτούν την πρόσληψη τους, παρακαλούμε  να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) αποκλειστικά μέσω gov. gr, στη οποία θα δηλώνεται η μη αποδοχή της θέσης πρόσληψης.

Εκτύπωση Email

Προσλήψεις αναπληρωτών / αναπληρωτριών Α ' Φάση_ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη Στήριξη από εκπαιδευτικό.

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τα ονοματεπώνυμα και την σειρά κατάταξης των αναπληρωτών αναπληρωτριών που προσλήφθηκαν για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Ε. Κιλκίς (ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη Στήριξη από εκπαιδευτικό)

Στα συνημμένα αρχεία , οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ, μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας στην σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν καθώς και για τα υποδείγματα των αιτήσεων που θα υποβάλουν προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κιλκίς.

Το απογραφικό δελτίο, κρίνεται απαραίτητο να συμπληρωθεί από  τους/τις εκπαιδευτικούς και να αποσταλεί μέχρι την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ., με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το πρωτότυπο απογραφικό δελτίο θα υποβληθεί , μαζί με όλα τα απαιτούμενα, στον / στην Διευθυντή / Διευθύντρια της σχολικής μονάδας τοποθέτησης, κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας , προκειμένου να διαβιβαστεί άμεσα στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς/ Τμήμα Γ΄Προσωπικού.

Η Υπουργική απόφαση πρόσληψης θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023.

Η απόφαση τοποθέτησης της Διευθύντριας Δ.Ε. Κιλκίς, θα δημοσιευθεί μετά την λήξη της προθεσμίας δήλωσης σχολικών μονάδων από τους /τις εκπαιδευτικούς, στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν προτίθενται να αποδεχτούν την πρόσληψη τους, παρακαλούμε  να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) αποκλειστικά μέσω gov. gr, στη οποία θα δηλώνεται η μη αποδοχή της θέσης πρόσληψης.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση