• Βρίσκεστε εδώ:
  • Σχολεία
  • Προκήρυξη 10 θέσεων εποχικού προσωπικού σύμφωνα με την 17720/08-09-2023 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Προκήρυξη 10 θέσεων εποχικού προσωπικού σύμφωνα με την 17720/08-09-2023 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών οχημάτων) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 17720/08-09-2023 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ: 977Ν46ΝΚΠΔ-ΗΓ1), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.A., που εδρεύουν στους νομούς Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών για το διδακτικό έτος 2023-2024, από την υπογραφή της σύμβασης έως δέκα (10) μήνες και όχι πέραν της 30/06/2024.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και σχετικές οδηγίες θα ανακοινωθούν με νεότερο δελτίο τύπου στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας https://kmaked.pde.sch.gr .

01. 04-10-2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟΧ 1-2023

02. 17720_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2023 ΠΔΕΚΜ_977Ν46ΝΚΠΔ-ΗΓ1

03. 19769_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ1-2023 ΠΔΕΚΜ_Ψ4Ν346ΝΚΠΔ-Α4Γ

04. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10-06-2021

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση