• Βρίσκεστε εδώ:
  • Σχολεία
  • «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022»

«Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022»

Ανακοινώνεται η Υπουργική Απόφαση 58877/Δ6/25-05-2021 ΑΔΑ: 6ΩΔΝ46ΜΤΛΗ-ΘΛΟ (Φ.Ε.Κ. 2184/25-05-2021).

Πληροφορίες για τα Πειραματικά

στη παρ. "Β. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία
Β1.Εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων." σελίδα 11 της έντυπης Υ.Α.

 Δείτε και την με αρ. πρωτ. 73160/Δ6/12.06.2020 ΚΥΑ Τροποποίηση «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β΄2260)

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση