Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης _Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024

Αναρτώνται, σε εφαρμογή της με αριθμό πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024» του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

  • οι πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων/ ουσών (επισημαίνονται τα ονόματα των αρχικά επιλεγέντων/εισών με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2023_24)
  • ο πίνακας όπου  αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε. 

Επίσης αναρτάται και υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε., η οποία θα αποσταλεί και στις προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπαιδευτικών που έχουν επιλεχθεί.

 

Το χρονοδιάγραμμα που αφορά στην πρόσληψη αναπληρωτών ΑΜΩ και στην έναρξη μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., έχει ως εξής:


Α2. Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023:
Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης τοποθετούν τους/τις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την πρόσληψή τους, με βάση την σειρά κατάταξης αυτών στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε. και αναρτούν τις τοποθετήσεις στην ιστοσελίδα τους


Α3. Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024:
Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης


Συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.
Εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης των εκπαιδευτικών και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
Μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες από τις οικείες σχολικές μονάδες για την έναρξη των μαθημάτων, την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

 

22/12/2023_Ορθή επανάληψη κατανομής στον κλάδο ΠΕ02

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση