Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Το Υπουργείo  Παιδείας και Θρησκευμάτων

καλεί


α. τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία και Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης), σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Υ.ΠΑΙ.Θ και

β. τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία και Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) για το σχολικό έτος 2020-2021

να υποβάλουν αίτηση από 30/4/2020 μέχρι και 7/5/2020.

 

Δείτε περισσότερα στη σχετική εγκύκλιο

 

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση