• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • 1. Υποβολή αιτήσεων παραίτησης 2024 2. Διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες αιτήσεων παραίτησης για εξαιρετικούς λόγους

1. Υποβολή αιτήσεων παραίτησης 2024 2. Διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες αιτήσεων παραίτησης για εξαιρετικούς λόγους

 Μέρος Α: Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων παραίτησης σχολικού έτους 2023-2024

Χρόνος υποβολής αίτησης παραίτησης :

     Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/17-02-2021),  η παρ. 2 του άρθ. 4 του Ν.3687/2008 (Α΄ 159) τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες και ισχύει ως εξής:

«Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας ύστερα από γνώμη των ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ, για εξαιρετικούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου.».

Επισήμανση 1η  :

 Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, για το (τρέχον) σχολικό έτος 2023-2024 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 έως και την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31 Αυγούστου 2024.

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2024 μπορεί να ανακληθεί ως και τις 2 Μαρτίου 2024.

 

      Για τις αυτοδίκαιες λύσεις υπαλληλικής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-02-2016) που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ως ημέρα γέννησης νοείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Ειδικά, οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (30/6) οπότε και επέρχεται η αυτοδίκαιη λύση αφού έχουν ήδη συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος ηλικίας μέχρι τον Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Παράδειγμα: εκπαιδευτικός με ημερομηνία γέννησης εντός του έτους 1956 συμπλήρωσε, σε κάθε περίπτωση, το 67ο έτος της ηλικίας του μέχρι 31/12/2023. Επομένως απολύεται αυτοδίκαια 30/6/2024 (λήξη διδακτικού έτους 2023-2024).

 

Επισήμανση 2η :

σύμφωνα με τις με αριθ. πρωτ. στην αριθ. 41410/Ε3/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4)  και 5420/Ε3/18.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ισχύει και για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής ηλεκτρονικά με Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας από Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 έως και Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024.

  Γενικές οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης (Υ.Δ.) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Η ταυτοποίηση διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

  Για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης ο/η εκπαιδευτικός  θα πρέπει να επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο». Κατά τη συμπλήρωση του πεδίου του εγγράφου «κείμενο» ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναγράψει (αντιγραφή και επικόλληση) το κείμενο που θα βρει στο υπόδειγμα της αίτησης παραίτησης που σας αποστέλλουμε συνημμένη και κατόπιν να συμπληρώσει τον αποδέκτη της Υπεύθυνης Δήλωσης αίτησης παραίτησης, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, στην οποία ανήκει οργανικά.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης /αίτησης παραίτησης , ο/η εκπαιδευτικός  θα πρέπει να την αποστείλει ηλεκτρονικά εντός της αποκλειστικής προθεσμίας Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 έως και Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

  Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί επιλέξουν την υποβολή αίτησης παραίτησης  με  αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, αναφέρουμε τη διεύθυνσή μας : Ανδρέα Παπανδρέου 3 Τ.Κ. 61100 Κιλκίς /2ος όροφος.

Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Μέρος Β: Διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες αιτήσεων παραίτησης για εξαιρετικούς λόγους

 

Σε ότι αφορά στην με αριθ. πρωτ. 174184/Ε3/17-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ξ4653ΠΣ-4ΩΡ) εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις

παραίτησης των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω ΚΥΣΠΕ / ΚΥΣΔΕ»,

διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλονται για εξαιρετικούς λόγους καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους [πλην του πρώτου δεκαήμερου του Φεβρουαρίου], ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), οι οποίες ορίζουν ότι «Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών …, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ή του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους». Σε ό,τι αφορά την απόδειξη των εξαιρετικών λόγων υγείας, η αληθής έννοια της ανωτέρω διάταξης είναι στενά ερμηνευτέα και ορίζει ότι οι εξαιρετικοί λόγοι υγείας αποδεικνύονται μόνο από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής (πχ. ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κλπ.) ή δημόσιου νοσοκομείου.

Επίσης στην ίδια εγκύκλιο, η παρ. Β2 που αφορά στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους

των εκπαιδευτικών τροποποιείται ως προς τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αναγράφονται, ως εξής:

  • επικαλούμενοι εξαιρετικοί λόγοι (πχ. υγείας ή οικογενειακοί)
  • «γνωρίζω ότι θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα» ή «γνωρίζω ότι δεν θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα»

Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ


Εκτύπωση Email

Αναζήτηση