• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Μοριοδότησης για την διαδικασία επιλογής Διευθυντή/Διευθύντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς και Προγραμματισμού_πρόσκλησης υποψηφίων σε συνέντευξη.

Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Μοριοδότησης για την διαδικασία επιλογής Διευθυντή/Διευθύντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς και Προγραμματισμού_πρόσκλησης υποψηφίων σε συνέντευξη.

   Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα όπως ανακοινώθηκε την 6η Σεπτεμβρίου 2023 και μετά την κοινοποίηση από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Ε. Κιλκίς,  ανακοινώνεται από το Τμήμα Γ΄Προσωπικού της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας  των υποψηφίων για επιλογή σε θέση Διευθυντή/Διευθύντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς, Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς,  (ο οποίος δεν αναμορφώθηκε με δεδομένο ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση), όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά.

  Από το Τοπικό Συμβούλιο ανακοινώνεται η πρόσκληση σε συνέντευξη και ο προγραμματισμός των συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντριών , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 «Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη» της με  αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022(ΦΕΚ Β΄ 6141/3-12-2022) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.»

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση