• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικών μελών της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει, σε Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Διευθύνσεων Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικών μελών της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει, σε Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Διευθύνσεων Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

   Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους/τις εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον επιθυμούν να οριστούν σε θέσεις της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των παρακάτω Διευθύνσεων Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας:


Δυτικής Θεσσαλονίκης: αναπληρωματικό μέλος της περ α)

Ημαθίας: αναπληρωματικό μέλος της περ α)

Κιλκίς: αναπληρωματικό μέλος της περ α)

Πιερίας: τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της περ α)

Σερρών: αναπληρωματικό μέλος της περ α)


Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υπηρετούν με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Δ.Ε. που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και να έχουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021.


Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, ως μέλος επιλέγεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, επιλέγεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.


Επισημαίνεται ότι εκπαιδευτικοί που είναι οι ίδιοι/ες υποψήφιοι/ες ή συντρέχουν στο πρόσωπό τους άλλα κωλύματα σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έως και τη Δευτέρα 16-01-2023, ώρα 10:00 π.μ..

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση