Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Πολυκάστρου

Το Γυμνάσιο Πολυκάστρου πραγματοποιεί διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη με τις παρακάτω

προϋποθέσεις: Τόπος προορισμού Θεσσαλονίκη Περίοδος 13/01/2023. Οι κλειστές προσφορές με

επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στο

Γραφείο της Διεύθυνσης και γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη, 20/12/2022 και ώρα 10:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση