Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Ευρωπού _ Θεσσαλονίκη

Το Γυμνάσιο Ευρωπού, πρόκειται να πραγματοποιήσει δύο (2) διδακτικές επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη στις 25 Νοεμβρίου και 22 Δεκεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομική προσφορά του Πρακτορείου σας στην έδρα της σχολικής μονάδας σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή μέχρι την Τρίτη 01-11-2022 και ώρα 12:00 π.μ..

Περισσότερες  πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση