• Βρίσκεστε εδώ:
  • Μαθητές
  • Πανελλαδικές
  • Εγκύκλιοι σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ από το έτος 2022 και εφεξής

Εγκύκλιοι σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ από το έτος 2022 και εφεξής

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ1851 Β δημοσιεύτηκε η υπό στοιχεία Φ.153/ 43758/Α5/14-4- 2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (Β ́ 1904 και 1940) κοινής απόφασης του Υπουργού και της
Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων...... για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής»

Με την ανωτέρω απόφαση, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ο υπολογισμός μορίων των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής, καθώς και τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Δείτε τις σχετικές εγκυκλίους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση