Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μοριοδότησης, αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, σύμφωνα με τη με αριθμό 126437/Ε2/14-10-2022  (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ)   Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023, εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ..

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση