Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτούντων μετάθεση μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. μετά την εξέταση ενστάσεων.

Συντάχθηκε στις .

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 18769/Ε4/18-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ. , οι οριστικοί  πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδος, μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούντων μετάθεση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., μετά την εξέταση των ενστάσεων.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1.Οριστικός Πίνακας μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. αιτούντων Μετάθεση απο περιοχή σε περιο)1.Οριστικός Πίνακας μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. αιτούντων Μετάθεση απο περιοχή σε περιο[ ]26 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2. Οριστικός Πίνακας μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. αιτούντων Μετάθεση ΕΝΓ_ΕΝΒ, από περιοχ)2. Οριστικός Πίνακας μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. αιτούντων Μετάθεση ΕΝΓ_ΕΝΒ, από περιοχ[ ]23 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3. Οριστικός Πίνακας μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. αιτούντων Βελτίωση.xls)3. Οριστικός Πίνακας μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. αιτούντων Βελτίωση.xls[ ]26 kB

Εκτύπωση