Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτούντων μετάθεση μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. μετά την εξέταση ενστάσεων.

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 18769/Ε4/18-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ. , οι οριστικοί  πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδος, μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούντων μετάθεση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., μετά την εξέταση των ενστάσεων.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση