Ανακοίνωση πινάκων των αιτούντων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνονται οι πίνακες εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεση.

 

  Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης. Ανακοινώνεται ο σχετικός πίνακας της Διεύθυνσής μας , για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών (επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται ένσταση).

Επίσης ανακοινώνονται και οι πίνακες αιτούντων βελτίωση και οριστική τοποθέτηση, οι οποίοι οριστικοποιούνται κατά την διαδικασία των τοποθετήσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, για την ενημέρωση και μόνο των εκπαιδευτικών. 


 Από 13-12-2021 μέχρι και 17-12-2021 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.
 
Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή και όχι των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση