(ΕΕΠ-ΕΒΠ) Εγκύκλιος αποσπάσεων σε περιοχές 2021-22-Υποβολή αιτήσεων

Συντάχθηκε στις .

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων
καλεί


α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή/ΚΕΣΥ σε περιοχή/ΚΕΣΥ και

β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή σε περιοχή να υποβάλουν αίτηση στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 20/05/2021 έως και 27/05/2021.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:
Α) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.
Β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2021.
Γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2021.
Δ) είναι νεοδιόριστοι (ΦΕΚ διορισμού 241/Γ΄/9-3-2020) και υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).
Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές προς εξέταση.


Από την ανωτέρω περίπτωση Δ εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020, τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α΄ 47) ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, οι οποίοι δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, εφόσον σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αίτηση απόσπασης_ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2021-22 (2).doc)Αίτηση απόσπασης_ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2021-22 (2).doc[ ]57 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠΕΒΠ_2021-22_9ΡΨ546ΜΤΛΗ-ΤΛΩ.pdf)Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠΕΒΠ_2021-22_9ΡΨ546ΜΤΛΗ-ΤΛΩ.pdf[ ]566 kB

Εκτύπωση