Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της προκήρυξης 2ΓΕ/2019

  Από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνεται ότι

κατόπιν του από 20-2-2020 δελτίου τύπου του Α.Σ.Ε.Π., με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019», σύμφωνα με το οποίο, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., παρατείνεται μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, κατά την ανωτέρω σχετική πρόσκληση, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Η σχετική ενημέρωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στον παρακάτω σύνδεσμο:

20200220 Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών ΩΣΡΣ46ΜΤΛΗ-Σ27

 

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Από το Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων

καλούνται

οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες, που επικαλούνται, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς Πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), στο πλαίσιο των με αριθμ.

1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/ 07-02-2020) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.»

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 6 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2 /τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05 -02-2020) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας ΔΕ», Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο  Α.Σ.Ε.Π. αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 6 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 

Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Διευθύνσεις εντός της οριζόμενης προθεσμίας : Από τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Εκτύπωση Email

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρ. 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’).

Από το  Υ.ΠΑΙ.Θ.

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης, που έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση στο πλαίσιο της αριθμ. 133081/Ε1/28-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ) εγκυκλίου  με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2019-2020.», εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, για το σχολικό έτος 2019-2020,
από την Τετάρτη 8 έως και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

 

Δείτε την Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρ. 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’).

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των με αριθμό 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π./24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκήρυξη  Α.Σ.Ε.Π./24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογή  Προσωπικού                           

 

Από  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ,

καλούνται

οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κάτωθι κλάδων/ειδικοτήτων να υποβάλουν, εντός της οριζόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ Γενικής Εκπ/σης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π./24-12-2019) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.» και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π./24-12-2019) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.», Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Προκήρυξη:  2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π./24-12-2019)

Κλάδοι: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων , στο www.asep.gr  : 05/02/2020 έως 24/02/2020 και ώρα 14:00

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης : Από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Δείτε περισσότερα και αναλυτικά στη σχετική πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πρόσκληση 204654/Ε1/24-12-2019

Για τους υποψήφιους/ες , οι οποίοι προτίθενται να καταθέσουν αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς , αναρτάται το συνημμένο αρχείο με την αίτηση σε επεξεργάσιμη μορφή.

Εκτύπωση Email

Δικαιολογητικά πρόσληψης Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν επιλεγεί για πρόσληψη στην Ενισχυτική Διδασκαλία, παρακαλούνται την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και στις 9 το πρωί , να προσέλθουν με συμπληρωμένα τα έντυπα που επισυνάπτονται , προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της πρόσληψης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi metaptyxiako_didaktoriko.doc)aitisi metaptyxiako_didaktoriko.doc[Αίτηση για απόδοση συνάφειας μεταπτυχικού ή διδακτορικού τίτλου]158 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi proyphresia smeae.doc)aitisi proyphresia smeae.doc[Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας]161 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (atomika stoixeia enisxitiki.doc)atomika stoixeia enisxitiki.doc[Ατομικά στοιχεία Ενισχυτική]201 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dikaiologhtika-1.doc)dikaiologhtika-1.doc[Πίνακας με τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (y.d. smeae.doc)y.d. smeae.doc[Υπεύθυνη Δήλωση]202 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση