Ενισχυτική Διδασκαλία _Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών_ κατανομής

Ανακοινώνουμε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στην Εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023 , 142140/Δ2/16-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ70046ΜΤΛΗ-ΞΩΣ)

  1. τον πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών
  2. τον πίνακα κατανομής ωρών κατά κλάδο, ανά ΣΚΑΕ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση