Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας


Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 126 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) «Τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ –ΕΒΠ»
2. την αριθ. πρωτ. 6961/20-1-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης τοπικής πρόσκλησης μελών ΕΒΠ & ΠΕ25 και διάθεση σχετικών πιστώσεων»
3. τις υφιστάμενες ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ


καλεί τους υποψηφίους που κατέχουν:


α) τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και
β) τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
και επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2021-2022 ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)
να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων από την Δευτέρα 24-01-2022 έως και την Δευτέρα 31-01-2022 για τις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού/συμμετοχής που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ), σελ. 471
Η αίτηση-δήλωση αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτή στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.

 

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση