Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών _Προσλήψεις 05 Μαρτίου 2021.

Αναρτώνται οι αποφάσεις τοποθέτησης

των  δύο αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 

1.  με τη  με αριθμό πρωτ. 26063/E1/05-03-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΜΨ46ΜΤΛΗ-62Φ) Υ.Α.  « Πρόσληψη 34 εκπαιδευτικών, κλάδων Β/θμιας Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2020-2021

και

2. με αρ. πρωτ. 26062/Ε1/05-03-2021(ΑΔΑ: 6ΝΨΔ46ΜΤΛΗ-0ΡΗ)  «Πρόσληψη 412 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση,  για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις ημερομηνίες  ανάληψης υπηρεσίας.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση