• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι
  • Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των με αριθμό 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των με αριθμό 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π./24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκήρυξη  Α.Σ.Ε.Π./24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογή  Προσωπικού                           

 

Από  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ,

καλούνται

οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κάτωθι κλάδων/ειδικοτήτων να υποβάλουν, εντός της οριζόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ Γενικής Εκπ/σης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π./24-12-2019) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.» και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π./24-12-2019) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.», Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Προκήρυξη:  2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π./24-12-2019)

Κλάδοι: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων , στο www.asep.gr  : 05/02/2020 έως 24/02/2020 και ώρα 14:00

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης : Από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Δείτε περισσότερα και αναλυτικά στη σχετική πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πρόσκληση 204654/Ε1/24-12-2019

Για τους υποψήφιους/ες , οι οποίοι προτίθενται να καταθέσουν αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς , αναρτάται το συνημμένο αρχείο με την αίτηση σε επεξεργάσιμη μορφή.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση