Πρόσκληση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ για υποβολή αίτησης απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α ́177).

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.για υποβολή αίτησης απόσπασης νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α ́177) καθώς και την αίτηση σε αρχείο word  για την ενημέρωση των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μέλη που υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στην εγκύκλιο.

Υποβολή αιτήσεων: Από 23 Αυγούστου 2023 έως 28 Αυγούστου 2023

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση