Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντών Διευθυντριών_Δ.Ε. Κιλκίς

Ανακοινώνεται η απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Κιλκίς , που αφορά στην τοποθέτηση σε θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Κιλκίς .

Η θητεία των Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. λήγει κατά την 31η-07-2027

Οι τοποθετούμενοι/ες ως Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Κιλκίς  υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά από τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους 2022-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023).

 Στελέχη της Εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Διευθυντή/Διευθύντριας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε άλλη θέση στελέχους της Εκπαίδευσης που κατέχουν.

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021(ΦΕΚ Α΄136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α’ 91): «Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι διευθυντές σχολικών μονάδων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί το διδακτικό έτος 2022-2023, και έχουν τοποθετηθεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα τοποθετηθούν μετά την έναρξη ισχύος του, ως διευθυντές σχολικών μονάδων, παραμένουν στη θέση που κατέχουν πριν από την τοποθέτησή τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, όπως το εδάφιο αυτό προστίθεται με την παρ. 2 του παρόντος.».

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση