• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Ανακοίνωση τελικού αξιολογικού πίνακα για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/Διευθυντριών Δ.Ε. Κιλκίς- Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης.

Ανακοίνωση τελικού αξιολογικού πίνακα για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/Διευθυντριών Δ.Ε. Κιλκίς- Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης.

Ανακοινώνεται ο τελικός αξιολογικός πίνακας για την επιλογή Διευθυντών / Διευθυντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Κιλκίς ,όπως αυτός κυρώθηκε και δημοσιεύθηκε με την με αριθμό πρωτ. 7950/ 07-04-2023 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΟΠΣ46ΜΤΛΗ-ΟΧΘ) απόφαση Αναπληρωτή Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας «Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Ανακοινώνεται  η πρόσκληση της Διευθύντρια Δ.Ε. Κιλκίς, για υποβολή  δήλωσης τοποθέτησης με σειρά προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Κιλκίς, από τους/τις εγγεγραμμένους/ες στον τελικό αξιολογικό κυρωμένο πίνακα Δ.Ε. Κιλκίς με την οποία καλούνται,

οι εγγεγραμμένοι/ες στον τελικό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών, μετά τη δημοσίευση της απόφασης κύρωσή του να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για τις σχολικές μονάδες και το εργαστηριακό κέντρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών ήτοι από την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 08:00 έως την Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59, αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr .

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες).

Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

10/04/2023_Ανακοινώνεται και η εγκύκλιος που αφορά στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου υποψηφίων Διευθυντών / Διευθυντριών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

"....Υποψήφιος Διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο. Συνεπώς δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. έχει ο εκπαιδευτικός εφόσον το ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας περιλαμβάνει αριθμό διδακτικών ωρών για τα μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης καθώς και της πιθανής δεύτερης ειδικότητας, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό ωρών υποχρεωτικού ωραρίου για το Διευθυντή.
Η προϋπόθεση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου της θέσης του
Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. προκειμένου να αποκτήσει ο υποψήφιος διευθυντής το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή Ε.Κ., ελέγχεται με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος σχολικού έτους .Ειδικά στην περίπτωση των πρόσφατα ιδρυμένων σχολείων που το σχολικό έτος 2023-2024 πρόκειται να λειτουργήσουν νέες τάξεις η προϋπόθεση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου της θέσης διευθυντή κρίνεται με βάση το νέο αριθμό τμημάτων γενικής παιδείας......"

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση