• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Ανακοίνωση Αναμορφωμένου Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Μοριοδότησης και Προγραμματισμού και πρόσκλησης υποψηφίων σε συνέντευξη.

Ανακοίνωση Αναμορφωμένου Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Μοριοδότησης και Προγραμματισμού και πρόσκλησης υποψηφίων σε συνέντευξη.

Από το Τμήμα Γ΄Προσωπικού της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, μετά την κοινοποίηση από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Ε. Κιλκίς, ανακοινώνεται ο αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας  των υποψηφίων για επιλογή σε θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς,  όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του Ν. 4823/2021 (Α΄136), καθώς και ο πίνακας των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης σε ξένη γλώσσα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

 

 Από το Τοπικό Συμβούλιο ανακοινώνεται η πρόσκληση σε συνέντευξη και ο προγραμματισμός των συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 «Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη» της με  αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ Β΄6141/3-12-2022) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.»

 Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να βρίσκονται στον χώρο των συνεντεύξεων τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά  πριν την καθορισμένη ώρα της συνέντευξής τους με  αποδεικτικό ταυτοποίησης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη γραμματεία του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Κιλκίς: 2341353322 και 2341353325

Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, αναρτάται και αρχείο υπολογιστικού φύλλου (excel) στου οποίου τα τρία φύλλα, αναφέρονται με ευκρίνεια τα στοιχεία των πινάκων και ο προγραμματισμός των συνεντεύξεων.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση