• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα για την επιλογή των Διευθυντών / Διευθυντριών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα για την επιλογή των Διευθυντών / Διευθυντριών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Από το Τμήμα Γ΄Προσωπικού της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, μετά την κοινοποίηση από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Ε. Κιλκίς, ανακοινώνεται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας  των υποψηφίων για επιλογή σε θέσεις Διευθυντών / Διευθυντριών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς,  όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του Ν. 4823/2021 (Α΄136), καθώς και ο πίνακας των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης σε ξένη γλώσσα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Οι υποψήφιοι/ιες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.361.22 /6/ 149788 / Ε3/2-12-2022 (Β ́6141) Υπουργικής Απόφασης, ένσταση κατά των ως άνω πινάκων μέσω του Πληροφοριακού  συστήματος υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης  https://schooldirectors.minedu.gov.gr .

 Η ένσταση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, ήτοι από την  Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 08:00  έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 23:59

 

Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται και σε αρχείο υπολογιστικού φύλλου(.xls).

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση