Υποβολή αιτήσεων παραίτησης και ενημέρωση για τα δικαιολογητικά

Αναρτώνται πληροφορίες προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας μας, για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί και αφορά στη  λύση υπαλληλικής σχέσης, , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/17-02-2021), της με αριθμό πρωτ. 19014/Ε3/1802/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) εγκυκλίου Υ.ΠΑΙ.Θ. και της με αρ.πρωτ. 7297/Ε3/23-01-2023 (ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ) εγκυκλίου Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την συνταξιοδότηση, σε χρόνο μεταγενέστερο και μέχρι 10 Αυγούστου 2023 (για τους/τις εκπαιδευτικούς  οι οποίοι/ες αποχωρούν αυτοδίκαια , έως και 30/06/2023)

Χρόνος υποβολής αίτησης παραίτησης :

     Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.4777/2021,  η παρ. 2 του άρθ. 4 του Ν.3687/2008 (Α΄ 159) τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες και ισχύει ως εξής:

«Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας ύστερα από γνώμη των ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ, για εξαιρετικούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου.».

Επισήμανση 1η  :

 Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, για το (τρέχον) σχολικό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση  στις 31-8-2023.

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί στις 2-2-2023 μπορεί να ανακληθεί ως και τις 2-3-2023.

      Για τις αυτοδίκαιες λύσεις υπαλληλικής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-02-2016) που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ως ημέρα γέννησης νοείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Ειδικά, οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (30/6) οπότε και επέρχεται η αυτοδίκαιη λύση αφού έχουν ήδη συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος ηλικίας μέχρι τον Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Παράδειγμα: εκπαιδευτικός με ημερομηνία γέννησης εντός του έτους 1955 συμπληρώνει σε κάθε περίπτωση το 67ο έτος της ηλικίας του μέχρι 31/12/2022. Επομένως απολύεται αυτοδίκαια 30/6/2023 (λήξη διδακτικού έτους).

Επισήμανση 2η :

σύμφωνα με τις με αριθ. πρωτ. στην αριθ. 41410/Ε3/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4)  και 7297/Ε3/23-01-2023 (ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., ισχύει και για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής ηλεκτρονικά με Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας από Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 έως και Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023.

  Γενικές οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης (Υ.Δ.) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Η ταυτοποίηση διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

  Για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης ο/η εκπαιδευτικός  θα πρέπει να επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο». Κατά τη συμπλήρωση του πεδίου του εγγράφου «κείμενο» ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναγράψει (αντιγραφή και επικόλληση) το κείμενο που θα βρει στο υπόδειγμα της αίτησης παραίτησης που σας αποστέλλουμε συνημμένη και κατόπιν να συμπληρώσει τον αποδέκτη της Υπεύθυνης Δήλωσης αίτησης παραίτησης, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, στην οποία ανήκει οργανικά.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης /αίτησης παραίτησης , ο/η εκπαιδευτικός  θα πρέπει να την αποστείλει ηλεκτρονικά εντός της αποκλειστικής προθεσμίας από Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 έως και Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

  Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί επιλέξουν την υποβολή αίτησης παραίτησης  με  αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, αναφέρουμε τη διεύθυνσή μας : Ανδρέα Παπανδρέου 3 Τ.Κ. 61100 Κιλκίς /2ος όροφος.

Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση