• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων διευθυντών/ντριων προτύπων και πειραματικών σχολείων και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.

Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων διευθυντών/ντριων προτύπων και πειραματικών σχολείων και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

τροποποιεί την υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/ 08.12.2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων διευθυντών/ντριών προτύπων και πειραματικών σχολείων (ΑΔΑ:ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ) ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.»


Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/ 08.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ), μετά την ανακοινοποίησή της στις 14.12.2023.

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Tροποποιεί την αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022 προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ), ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:


«Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.»


Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022, προκήρυξη-πρόσκληση ε
κδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ).

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση