• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων

Μετά τη δημοσίευση της υπό στοιχεία Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 Υ.Α. (Β ́ 6711),τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκύκλιο μας με θέμα «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων», στο σημείο που αφορά στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ως εξής:


«... από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.»


Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 ισχύει ως έχει.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2022 να εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις παράτασης των προθεσμιών των προκηρύξεών τους, οι οποίες θα πρέπει να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των Διευθύνσεών τους, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να διαβιβασθούν στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.

 

28/12/2022

Αναρτήθηκε η σχετική τροποποίηση της προκήρυξης της με αριθμό πρωτ. 5866/8-12-2022(ΑΔΑ:ΩΜΥΔ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ) «Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών /Διευθυντριών  Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.»  ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς , κατ’ εφαρμογή της με αριθμό πρωτ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ) εγκυκλίου Υ.ΠΑΙ.Θ. .

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση