• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Τροποποίηση της υπό στοιχεία 143616/Ε3/ 18-11-2022 υπουργικής απόφασης «Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού»

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 143616/Ε3/ 18-11-2022 υπουργικής απόφασης «Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού»

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 143616/Ε3/18-11-2022 υπουργικής απόφασης

«Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» (Β’ 5939).

 

"1. Την τροποποίηση της περ. Α) της παρ. 2 του άρθρου 1 ως προς τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης με αντικατάσταση της φράσης «κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2020-2021 και 2021- 2022 (μέχρι τον Ιούνιο 2022)» με τη φράση «από 01-01-2020 μέχρι 30-06-2022» και διαμορφώνεται ως εξής:


«Α) Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν από 01-01-2020 μέχρι 30-06-2022».


2.Την προσθήκη περ. iii στην παρ. 2 του άρθρου 1 ως προς τους εκπαιδευτικούς που δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης και η οποία έχει ως εξής:

«Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2022 δεν θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022- 2023».


3. Την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 ως προς το χρονικό διάστημα διάρκειας της επιμόρφωσης, με αντικατάσταση της φράσης «κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2022 - Φεβρουαρίου 2023» με τη φράση «εντός του σχολικού έτους 2022- 2023» και διαμορφώνεται ως εξής:


«Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 8 έως 12 εβδομάδες ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματος ανά τμήμα και διεξάγεται εντός του σχολικού έτους 2022-2023».


4. Την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 ως προς το χρονικό προσδιορισμό της υποβολής δήλωσης συμμετοχής, με τη διαγραφή της φράσης «κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2022» και διαμορφώνεται ως εξής:


«Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής εντός προθεσμίας που τίθεται σε σχετική πρόσκληση του Ι.Ε.Π.. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απενεργοποιείται η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων».


Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

 

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (153286_ ΦΕΚ_6475_Β_2022.pdf)153286_ ΦΕΚ_6475_Β_2022.pdf[ ]128 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση