Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Συντάχθηκε στις .

 Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 99231/Ε1/24-7-2020  (ΦΕΚ 26/τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π./27.7.2020, ΑΔΑ: ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4) ) Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 937, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1170 και Γ΄ 908, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1171), υποβάλλονται αιτήσεις -δηλώσεις περιοχών προτίμησης .

Οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) https://opsyd.sch.gr από την Τρίτη 28 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020.

Δείτε  περισσότερα στην πρόσκληση αριθμ.99231/Ε1/24-7-2020 ΑΔΑ: ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4

Δείτε περισσότερα για τις αιτήσεις δηλώσεις στην εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ. 100541/Ε1/28.7.2020, ΑΔΑ: Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ-ΞΒ4

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων,

αναφέρουμε τις σχολικές μονάδες με τμήματα ένταξης καθώς και τη σχολική μονάδα Ε.Α.Ε.  αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς :

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κιλκίς

Τ.Ε. 3ου Γυμνασίου Κιλκίς

Τ.Ε. Γυμνασίου Πολυκάστρου

Τ.Ε.  Γυμνασίου Νέου Αγιονερίου

Τ.Ε. Γυμνασίου Σ.Σ. Μουριών

Τ.Ε. Γυμνασίου  Γουμένισσας

Τ.Ε. Γυμνασίου Ευρωπού

Τ.Ε. Γυμνασίου Πλατανιάς

Εκτύπωση