Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Υποδείγματα και Δικαιολογητικά / Πληροφορίες για την υποβολή τους

Συντάχθηκε στις .

Σε συνέχεια της από 20 Μαρτίου 2020  σχετικής ανακοίνωσης μας  επισημαίνουμε και ενημερώνουμε ότι:

Από 1η  έως 10η  Απριλίου 2020  υποβάλλεται από τους  ενδιαφερόμενους  εκπαιδευτικούς  αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. 

Η αίτηση παραίτησης υπάρχει δυνατότητα να ανακληθεί σε χρονικό διάστημα που ορίζεται στον ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της.

Σας παραθέτουμε σχετικά υποδείγματα αίτησης και αίτησης ανάκλησης της παραίτησης καθώς και ενημερωτικό αρχείο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται .

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται η αποστολή τους στη δεδομένη χρονική στιγμή.

Με δεδομένο - κατά τον παρόντα χρόνο - τον τρόπο λειτουργίας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  παρακαλούμε για την αποστολή της αίτησης με έναν από τους  παρακάτω αναφερόμενους τρόπους:

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Δικαιολογητικά Συναξιοδότησης.doc)Δικαιολογητικά Συναξιοδότησης.doc[ ]34 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αίτησης ανάκλησης παραίτησης.doc)Υπόδειγμα αίτησης ανάκλησης παραίτησης.doc[ ]33 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αίτησης παραίτησης.doc)Υπόδειγμα αίτησης παραίτησης.doc[ ]34 kB

Εκτύπωση