Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Αξιούπολης

Το Γυμνάσιο Αξιούπολης (Γ ́ τάξη) προτίθεται να πραγματοποιήσει Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Αθήνα από 30-03-2023 έως 01-04-2023. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στο Γραφείο του Διευθυντή και γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 20 – 02 - 2023, και ώρα 11:00 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση