Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΚΕΣΥΠ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έκδοση της με αρ. πρωτ. Φ.151/139436/Α5/31-08-2016 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 7K7Φ4653ΠΣ-Ζ89) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017», στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους (1η Σεπτεμβρίου έως και τη 10η Σεπτεμβρίου έτους 2016), καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Η εγκύκλιος στο http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/31_08_16_athlites.pdf

Εκτύπωση Email