Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κιλκίς

Η  Διευθύντρια  Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   Κιλκίς

 έχοντας υπόψη

  1. τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις»
  2. τις διατάξεις των άρθρων 20 και  21 του Π.Δ. 1/2003(ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003)  «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητας αυτών .»
  3. την με αριθμ. Φ.350/99/124100/Ε3/10-10-2022 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΘΦΣ46ΜΤΛΗ-Ξ21) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης»
  4. την με αρ. πρωτ. Φ.350/102/126314/ΓΔ5/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ω33246ΜΤΛΗ-50Τ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα : «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» που αφορά σε αναδιατύπωση ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων της παρ. 6 της με αριθμ. Φ.350/99/124100/Ε3/10-10-2022 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΘΦΣ46ΜΤΛΗ-Ξ21) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

  Ανακηρύσσουμε τα παρακάτω μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς ως υποψηφίους αιρετούς εκπροσώπους στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)   Κιλκίς.

 

Δείτε την απόφαση στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση