• Βρίσκεστε εδώ:
  • Δ.Δ.Ε. Κιλκίς
  • Γρ. ΠΥΣΔΕ
  • Εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Κατόπιν των με αριθμ. Φ.350/96/119742/E3/30-9-2022 (Β΄ 5131) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και Φ.350/97/122008/E3/5-10-2022 (Β΄ 5181) Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4728/2020 (Α΄186), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.4738/2020 (Α΄207), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:


1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της προαναφερθείσας Υ.Α.οι  εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)θα διεξαχθούν όλες ηλεκτρονικά, με τη διαδικασία της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. στις 5 Νοεμβρίου, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεταμεσημβρινή ώρα, εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή της τη διάρκεια της ψηφοφορίας εντός των ορίων της παρ. 1 των άρθρων 25 και 40 του π.δ. 1/2003.
2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 17η Οκτωβρίου 2022.

 

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση