Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

 

Από τον  Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

καλούνται

οι εκπαιδευτικοί  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν στην κενούμενη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, για το υπόλοιπο της θητείας που θα λήξει κατά τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-6-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ : 6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΝΤ), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που ορίζεται από την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 έως την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερα στο σχετικό αρχείο της προκήρυξης το οποίο επισυνάπτεται.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση