• Βρίσκεστε εδώ:
  • Δ.Δ.Ε. Κιλκίς
  • Γρ. ΠΥΣΔΕ
  • Επισήμανση-Υπενθύμιση νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στον ΑΣΕΠ και υποβολής δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις , προκηρύξεων 4ΕΑ/2019 ΚΑΙ 5ΕΑ/2019

Επισήμανση-Υπενθύμιση νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στον ΑΣΕΠ και υποβολής δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις , προκηρύξεων 4ΕΑ/2019 ΚΑΙ 5ΕΑ/2019

Απο το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επισημαίνεται ότι:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 18/21-5-2019 και 22/4-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Με βάση το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των οικείων Προκηρύξεων, «Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού, που θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής.»

Ως εκ τούτου, για την καταχώριση των ιδιοτήτων /μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ (για την οποία σας έχει δοθεί η δυνατότητα μέχρι τις 23-7-2019), με βάση τα υποβληθέντα, από τους ίδιους, δικαιολογητικά (μέχρι και τις 22/7/2019), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κατά τα ανωτέρω κρίσιμος χρόνος, κατόπιν επαναπροσδιορισμού της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ, ήτοι: καταχωρίζονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι, εφόσον αυτά συντρέχουν μέχρι και την 8η Ιουλίου 2019 και αποδεικνύονται με βάση τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, εκδοθέντα, επίσης, μέχρι και την ίδια καταληκτική ημερομηνία (8/7/2019).

Με το με αριθμ. 104052/Ε1/27-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΩΣ4653ΠΣ-ΩΓΚ) έγγραφο του Γεν. Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει την Πέμπτη 27 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019.

Σχετική η από 27 Ιουνίου 2019, ανάρτησή μας.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση