Επαναπροκήρυξη κενής θέσης Υποδιευθυντή Γυμνασίου Πολυκάστρου

Επαναπροκήρυξη κενής θέσης Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας του Γυμνασίου Πολυκάστρου η οποία δεν πληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης σύμφωνα με την με αριθμό 3924/15-10-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑ: 95ΩΑ4653ΠΣ-ΥΒ0) .

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση