Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας

Συντάχθηκε στις .

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26
9 Φεβρουαρίου 2007

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3528

 

 

Εκτύπωση