Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μή δεκτών υποψηφίων για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών /Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Ανακοινώνονται οι πίνακες

α. δεκτών και

β. μη δεκτών

υποψηφίων, για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών /Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, μετά την συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Κιλκίς και την κοινοποίηση των πινάκων στο Τμήμα Γ΄Προσωπικού της ΔΙ.Δ.Ε.Κιλκίς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της με αριθμό πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ Β΄6141/3-12-2022) Υπουργικής Απόφασης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, ήτοι

από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 π.μ. έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, δηλαδή  μέσω της διαδικτυακής πύλης  https://schooldirectors.minedu.gov.gr .

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Α. Δεκτοί.pdf)Α. Δεκτοί.pdf[ ]599 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Β. Μη Δεκτοί.pdf)Β. Μη Δεκτοί.pdf[ ]556 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση