Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠγ εξετάσεων Μαΐου 2022

 

Προς τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες   Εξετάσεων ΚΠγ Μαΐου 2022.

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 μπορείτε να παραλάβετε το Πιστοποιητικό σας ΚΠγ Εξετάσεων

Μαΐου 2022 από την Διεύθυνσή μας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8 π.μ. -  3 μ.μ..  Τα πιστοποιητικά παραδίδονται στους/

στις ενδιαφερομένους/ες αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε

άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Τηλέφωνο: 2341 353 330

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση