• Βρίσκεστε εδώ:
  • Ανακοινώσεις
  • Γενικού Ενδιαφέροντος
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

καλεί

τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, με θητεία από 01-01-2023 έως 31-12-2024, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων της οικείας βαθμίδας που έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και υπηρετούν με οργανική θέση στην περιφέρεια του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το οποίο υποβάλλουν αίτηση.

Σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσότερων Διευθυντών σχολικών μονάδων, ως μέλη δύναται να ορίζονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.


Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4763/2020, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων με τον ορισμό αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών ως μελών τους, τακτικών και αναπληρωματικών, λόγω μη ανάδειξής τους ή μη ανάδειξης επαρκούς αριθμού εκπροσώπων τους μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ή μη αποδοχής του διορισμού τους ή παραίτησής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα συμβούλια συγκροτούνται μετά από αντικατάσταση εκείνων από τα αιρετά μέλη που ελλείπουν από ισάριθμους Διευθυντές σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των Διευθυντών σχολικών μονάδων, πρέπει να έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 20-12-2022 έως και την Πέμπτη 22-12-2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση