2η Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον επιθυμούν να οριστούν σε θέση της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει, σε Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση να έχουν τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία ή τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των παρακάτω Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας:
• Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
• Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
• Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
• Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
• Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
• Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
• Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Φ.350/98/122749/Ε/06-10-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., εκπαιδευτικοί που προτίθενται να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής, δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη  03-11-2022 έως και την Δευτέρα 07-11-2022, ώρα 12:00.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία

Η 2η συπληρωματική πρόσκληση

Υπόδειγμα αίτησης

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση