Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον επιθυμούν να οριστούν σε θέση της περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει, σε Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι είναι:
1. να υπηρετούν με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
2. να έχουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021.


Η παρούσα πρόσκληση αφορά τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των παρακάτω Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας:
• Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
• Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
• Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
• Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
• Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
• Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
• Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
• Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
• Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Φ.350/98/122749/Ε/06-10-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., εκπαιδευτικοί που προτίθενται να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής, δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη 27-10-2022 έως και την Τρίτη 01-11-2022.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία

Η συπληρωματική πρόσκληση

Υπόδειγμα αίτησης

άρθρο 232/4823/2021

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση