Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας


έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150)
2. τις διατάξεις των άρθρων 30 και 37 του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης» του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)
3. την αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής»
4. τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»

καλούμε


τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 12 περ. γ) του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, με τετραετή θητεία, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση